Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden, accepteer je ook ons Cookie & Privacy beleid. Ben je het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op om te kijken hoe we je tegemoet kunnen komen. Daarbij ga je met het accepteren van deze voorwaarden akkoord dat je onze nieuwsbrief voortaan ontvangt. Als je dit niet wilt, kan je dit direct aangeven bij ontvangst van je eerst nieuwsbrief!

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“marklangen.nl” : webwinkel marklangen.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53095782, “Afnemer”: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van marklangen.nl.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, geleverd door marklangen.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door marklangen.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

marklangen.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Artikel 3. Levertijd

Alle door marklangen.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan marklangen.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

Overschrijding van de door marklangen.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

In geval marklangen.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van marklangen.nl op schadevergoeding onverlet.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 werkdagen heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient Afnemer een e-mail aan marklangen.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving geretourneerd.

Artikel 4. Verzending & verzendkosten

Verzending geschiedt door PostNL. Verzending vindt plaats na betaling. In het geval van overboeking heeft de Afnemer 14 dagen na ontvangst van de produkten de tijd om de betaling af te ronden. Mark Langen verzendt haar produkten zoals aangegeven bij betaling.

Indien een artikel niet binnen de overééngekomen leverdatum geleverd kan worden, wordt contact opgenomen door marklangen.nl met Afnemer.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. marklangen.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal marklangen.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten.

In afwijking van lid 3 zal marklangen.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan marklangen.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Annuleren bestelling (afkoelingsperiode)

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met marklangen.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

De klant dient het product te sturen naar een door marklangen.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende, beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met marklangen.nl heeft herroepen, zal marklangen.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat marklangen.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. marklangen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van marklangen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van marklangen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal marklangen.nl de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. marklangen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Betaling

Levering geschiedt nadat betaald is met hierna genoemde betalingsmogelijkheden. In het geval van overboeking wordt ook direct geleverd. Afnemer dient dan het bedrag binnen 14 dagen over te maken.

marklangen.nl hanteert de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Ideal
  • PayPal
  • SofortBanking
  • Mistercash
  • Creditcard
  • Overboeking

Indien Afnemer kiest voor vooruitbetaling, na contact met Heels ‘R Us, dient de betaling overgemaakt te worden naar rekeningnummer ING-bank 0006 2019 38, t.n.v.Heels .R Us | IBAN: NL90 INGB 0006 2019 38 | BIC: INGBNL2A (Let op de interpunctie bij Heels .R Us & de “.”)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW.

Artikel 8. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de Afnemer al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan marklangen.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de Afnemer op het moment van in ontvangstnamen door de Afnemer.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Door Afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand.

Gegevens van Afnemer zullen door marklangen.nl niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 11. Overmacht

Indien marklangen.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als marklangen.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

marklangen.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen marklangen.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.